Onze werkwijze

Iedere statushouder krijgt begeleiding en coaching op individueel niveau en heeft recht op vijf uur per week begeleiding voor de maximale duur van zes maanden. Dit vindt plaats bij de statushouder thuis, maar kan worden aangevuld met telefonisch contact en indien nodig gaat de begeleider mee naar bijvoorbeeld instanties.

Van doelen naar concrete acties

Wij starten met een intakegesprek: daarin kijken wij naar de achtergrond, situatie, behoeften en vaardigheden van de statushouder. Aan de hand daarvan formuleren we gezamenlijk doelen. Vervolgens maken wij een plan van aanpak met concrete acties en activiteiten.

In het intakegesprek komen de volgende aspecten aan bod:

Achtergrond

Psychologische gesteldheid

Lichamelijke gesteldheid

Kwaliteiten en vaardigheden

Dagbesteding

Passend werk

Financiële situatie

Sociale contacten

Sport

Hobby´s

Doelen en concrete acties die we vaststellen, kunnen liggen op het gebied van:

De juiste psychische zorg vinden.

De juiste zorg op fysiek gebied vinden.

Betaald werk of een zinvolle dagbesteding vinden.

Een uitkering of toeslagen aanvragen.

Het sociale netwerk uitbreiden of activeren.

Onze coaches bieden ondersteuning op maat en staan náást de statushouder. Zij vervullen de rol van buddy, vertrouwenspersoon en adviseur. Zij bieden een luisterend oor en moedigen aan tot actie. Waar nodig verwijzen zij de statushouder door naar de juiste (zorg)professionals, gaan zij mee naar instanties, helpen zij de statushouder met praktische zaken, zoals diens administratie organiseren of aanvragen doen, en introduceren zij de statushouder bij een sport- of hobbyclub of in een buurthuis.

Competentiegericht begeleiden

De competenties van de statushouder zijn altijd het vertrekpunt van onze begeleiding en coaching. Aan de hand van een competentiemodel krijgen zowel onze coach als de statushouder inzicht in diens talenten en competenties. Dit stelt ons in staat doelen op het juiste niveau te formuleren, passend bij de vaardigheden van de statushouder. Vervolgens werken wij samen aan het uitbreiden dan wel versterken van deze competenties. Inzicht in de competenties vergroot de slagingskans van de doelen en de begeleiding.

De uitgangspunten van competentiegericht begeleiden zijn:

Aansluiten bij de eigen kracht van een statushouder.

De statushouder stimuleren deze eigen kracht te activeren om diens doelen te realiseren.

De hoogste prioriteit geven aan zo zelfstandig mogelijk functioneren in het dagelijks leven.

Nieuwe mogelijkheden creëren.

Een steunend netwerk opbouwen en activeren.

Dit alles rekening houdend met en luisterend naar de behoeften, wensen, grenzen en normen en waarden van de statushouder.

Evaluatie

Na zes maanden vindt samen de statushouder een evaluatie plaats, waarbij wij de behaalde resultaten in kaart brengen. Vervolgens wordt het traject afgesloten en is er ruimte voor begeleiding van een nieuwe statushouder.

Meetbaar resultaat

Om de vorderingen te kunnen bijhouden, werken wij met SMART-doelen. Die zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.